Avis Legal

Estàs açí: Home / Avis Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FORMULARI DE CONTACTE I SOL·LICITUD DE PRESSUPOST

En compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades de caràcter personal que siguin recaptats d’Un. Seran incorporades en un fitxer el titular del qual és “ASSOCIACIÓ DE NECESITATS ESPECIALS DE CULLERA”, endavant  “ANEC” , Amb domicili en carrer C/ Baix, 7. Cullera (Valencia). 46400.
El tractament troba la seva base legal en el consentiment prestat per enviar un correu des del dispositiu electrònic o ordinador manualment, i en conseqüència, accepta que la recollida dels mateixos tingui les següents finalitats: Gestió dels Usuaris de la pàgina web; La gestió dels serveis oferts a través del lloc web.

L’informem que pot exercitar els drets d’: accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, i retirar el consentiment en qualsevol moment, mitjançant carta, adjuntant fotocòpia del seu NIF / NIE / Passaport a l’adreça postal indicada.
Així mateix, li vam indicar que es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

CONDICIONS GENERALS DEL WEBSITE: aneccullera.org

1.- Objecte.

Les presents condicions generals (en endavant Condicions Generals), regulen l’accés i l’ús de la pàgina web sota el domini www.aneccullera.org (des d’ara Website), titularitat de “ASSOCIACIÓ DE NECESITATS ESPECIALS DE CULLERA” (en endavant ANEC), ja a disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari / s).

Davant de qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés a la pàgina web o de les presents Condicions Generals, pot escriure un correu electrònic amb la seva sol·licitud i dades de contacte a anec.cullera.oficial@gmail.com també pot contactar amb nosaltres via correu ordinari, dirigint la seva sol·licitud i dades de contacte a:

ANEC
C/ Baix, 7.
46400 Cullera (València).

2.- Conformitat amb les presents Condicions Generals.

La utilització de la pàgina web suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals vigents en cada moment en què l’Usuari accedeixi al mateix. Pel que aquest si no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest lloc web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi utilitzar la pàgina web.

En tot cas, ANECes reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les presents Condicions Generals, així com la seva configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’ aplicació. Així mateix, ANEC es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar la pàgina web en qualsevol moment.

Per “utilització de la pàgina web”, s’entén a tot Usuari que accedeixi i navegui per la pàgina web independentment que ompli els formularis de registre.

3.- Condicions d’Accés i Ús de la pàgina web i dels seus continguts.

L’accés a la pàgina web i / o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de la pàgina web i / o dels continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris.

ANEC podrà establir limitacions i / o condicions addicionals per a l’ús i / o accés a la pàgina web i / o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1 Accés i Ús de la pàgina web.

Llevat que es disposi una altra cosa, l’ús de la pàgina web té caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tingui contractada l’Usuari.

L’Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del lloc web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions contingudes en la pàgina web ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del que gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ANEC, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a la utilització de la pàgina web:

a) a no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça , sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

b) a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ANEC, de qualsevol Usuari, dels proveïdors o Distribuïdors de ANEC o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

c) a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.

Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

ANEC procura que els Continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts.

4.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la pàgina web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització del Website). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de ANEC o de tercers.

4.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat.

4.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

ANEC no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis o continguts oferts en el mateix, ni que el contingut existent en el seu Website es trobi actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquestes circumstàncies.

ANEC durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tant bon punt tingui notícies dels errors, desconnexions i / o manca d’actualització dels continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i / o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, ANEC no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu lloc web, ni l’accés als seus diferents pàgines, quedant de la mateixa manera exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquesta causa.

A més, ANEC no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l’usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar del mal funcionament del mateix.

Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix en la pàgina web. No obstant això, ANEC no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements al Website introduïts per tercers aliens a ANEC que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en seus sistemes. En conseqüència, ANEC no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

ANEC adopta diverses mesures de protecció per protegir el Website, les dades recollides i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, ANEC no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús o navegació de la pàgina web que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, ANEC no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

ANEC no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i / o tercers puguin fer del lloc Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

4.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels continguts.

ANEC no edita els continguts de tercers publicats en la pàgina web i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de ANEC. ANEC no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:
(I) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts originats per tercers i seus propis; (Ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; (Iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

5.- Hiperenllaços.
Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina web hauran d’observar i complir les condicions següents:

i) No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici de la pàgina web, però no podrà reproduir-la de cap manera.Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de ANEC.

ii) La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí del Hiperenllaç.

iii) La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

iv) ANEC es reserva el dret a bloquejar els Hiperenllaços dirigits a la pàgina web que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ tot i complir amb el que preceptua aquest punt de les condicions generals.

6.- Accions en cas d’Incompliment.

ANEC es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals de la pàgina web per part d’un usuari.

7.- Nul·litat parcial.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.

8.- Llei Aplicable i Jurisdicció.

Les presents Condicions Generals es regiran pel que disposa la legislació espanyola.

9.- Notificacions.

A l’efecte de practicar les oportunes notificacions, ANEC designa com a domicili de contacte l’especificat en l’avís legal.

El correu electrònic facilitat per l’Usuari durant el procés de registre en el lloc web, serà l’utilitzat per ANEC a l’efecte de practicar notificacions a l’Usuari.

L’Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectuï ANEC a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans anteriorment assenyalats. ANEC no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l’Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

Protecció de dades:

Les seves dades seran incorporades a un fitxer del que és responsable ANEC, per tal de gestionar la seva sol·licitud i el manteniment de les relacions professionals i comercials amb vostè. Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’accés i informació, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/199 de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el procediment legalment establert . aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicat per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a ANEC amb la referència “LOPD”. Carrer Baix, 7. Cullera 46400. (València), Espanya.

  • Navegació web (cookies) 

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

Estadístiques del lloc de Google
Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers. Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se d’cookies de sessió o galetes persistents. Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

COOKIES UTILITZADES A LA WEB:

A continuació s’identifiquen les galetes que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció: Una galeta pròpia de tipus tècnic anomenada PHPSESSID necessària per a la correcta navegació per les pàgines web. Galetes de Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 galetes d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes galetes a: http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.htmlMitjançant l’analítica web no s’obté informació sobre les seves dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen per la web. La informació que s’obté és la relativa al nombre d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

COM MODIFICAR L’CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES:

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes d’aquest lloc o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa diferent, la funció d’Ajuda li mostrarà com fer-ho.

• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• vídeo per configurar el navegador CHROME

Per a qualsevol suggeriment escriviu-nos a través del formulari de contacte de la pàgina web.